Dirty supervision. Supervision af andre faggrupper. Supervision i komplekse kontekster.

Et 2-dages kursus. Datoer i 2019 oplyses senere.

Ved cand. psych. Annette Mortensen, godkendte af Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor indenfor psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi.

Dette kursus retter sig særligt mod psykologer, som ønsker at fordybe sig i supervision ud fra et systemisk-narrativt perspektiv, og som står med supervisionsopgaver i komplekse sammenhænge, enten som intern eller ekstern supervisor.
Kurset er godkendt til specialistuddannelsen under 3.20 som ”Supervision af andre faggrupper”. Kurset er gældende for specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi.

De to dage vil sætte fokus på de problemstillinger, der hyppigt forekommer, når man som psykolog skal supervisere andre faggrupper. Deltagerne vil gennem kurset stifte bekendtskab med relevante fremgangsmåder i tilknytning hertil. Der vil være fokus på dilemmaer, transparens, fleksibilitet, forhandling og italesættelse.

Indholdet af kurset.
Da supervision af andre faggrupper oftest foregår i grupper af samarbejdende medarbejdere er gruppesupervision en central kontekst. Ofte kan supervisionen vedrøre emner/sager/opgaver, som mere end én i gruppen er involveret i eller har en andel i. Kompleksiteten stiger ofte yderligere ved, at den superviserende psykolog kan fungere som intern supervisor, dvs. supervisor kan være en del af samme arbejdsplads, og også have mange andre opgaver og positioner i.f.t. de professionelle, der superviseres.

Der findes ingen enkle fremgangsmåder, der altid fungerer. At skabe et trygt, reflekterende og lærerigt supervisionsrum udgør den ultimative udfordring af psykologens navigationskompetencer. Praktisk omsætning af den nødvendige transparens og fleksibilitet i et ofte uforudsigeligt felt vil være omdrejningspunktet.
Der vil på denne baggrund blive arbejdet med diverse mulige praksisformer særligt i forhold til følgende temaer:

  • Betydningen af rammefaktorer og organisatoriske forhold for fremme af et hensigtsmæssigt læringsklima, af supervisors forarbejde og relation til ledere.
  • Etablering af den psykologiske kontrakt. Forhandling af fremgangsmåder og positioneringer.
  • Håndtering af de måder, hvorpå relationer og forskelligheder i supervisionsgruppen og uden for gruppen samt personlige problemer hos enkeltmedlemmer kan komme i spil.
  • Grænserne mellem supervision, terapi, rådgivning og undervisning.

Der tages udgangspunkt i den systemiske og narrative tilgang, hvilket indebærer, at de praksisformer, der introduceres, både er inspireret af relationel-, interaktionel tænkning og de narrative historiserings-ideer.

Form.
Formen vil være en blanding af oplæg og øvelser, med inddragelse af kursusdeltagernes supervisionskontekster og –opgaver såvel som underviserens mange erfaringer fra egen praksis.

Deltagerantal. min. 8 – max. 12.

Tid og sted. Kurset afholdes i Wermer & Mortensens lokaler, Klosterstræde 23, 1157 København K. Begge dage fra kl. 9.00 til kl. 16.00. Datoer 2019 oplyses senere

Forplejning. Der vil blive serveret kaffe/the og frugt i løbet af dagen, men frokost er ikke inkluderet i kursusprisen. (Der er et stort udvalg af frokoststeder i området).

Pris. 3.650 kr. Der gives 10% rabat ved deltagelse af 2 eller flere personer fra samme arbejdsplads.
Tilmelding sker ved mail til Annette Mortensen, hvorefter du vil modtage en bekræftelse.

Tilmeldingsfrist: Oplyses senere.

Yderligere oplysninger: Annette Mortensen, 28898130.